برچسب: Quantum disk surgery

ویدیو عمل کوانتوم دیسک

ویدیو عمل کوانتوم دیسک

توضیح در مورد ویدیو عمل کوانتوم دیسک توسط دکتر سیامک مرادی عمل کوانتوم دیسک – Quantum disk surgery بیرون زدگی دیسک در افراد باعث تنگی کانال می شود و دردهایی رو در ناحیه لگن ،پشت پا ،کمر و پاشنه ایجاد…