برچسب: High Power Laser Service

ویدیو توضیح دستگاه لیزر پرتوان

ویدیو توضیح دستگاه لیزر پرتوان

ویدیو توضیح دستگاه لیزر پرتوان کلینیک درد راد لیزر پرتوان کلینیک درد راد – Rad Pain Clinic High Power Laser Service دستگاه لیزر پرتوان، عملکرد و تکنولوژی آن بر اساس مادون قرمز طراحی شده است. با استفاده از مادون قرمز…