برچسب: Frozen shoulder

ویدیو شانه یخ زده

ویدیو شانه یخ زده

ویدیو شانه یخ زده توسط دکتر مسعود ثقفی نیا ویدیو شانه یخ زده – Frozen Shoulder بیمار خانوم بودند کهدچار شانه یخ زده بده بودند و هیچ حرکتی در دست نمیتوانستند انجام دهند و زندگی روز مره ایشان دچار مشکل شده…