دکتر سیامک مرادی

  • عضو هیأت مدیرۀ انجمن درد ایران
  • عضو انجمن جهانی درد امریکا (IASP)
  • عضو کارگروه ستاد سلول‌های بنیادی نهاد ریاست جمهوری
  • ترجمۀ کتاب Cancer Pain

محل فعالیت

 

هدر ساعات کاری
دکتر مرادی
  • عضو هیأت مدیرۀ انجمن درد ایران
  • عضو انجمن جهانی درد امریکا (IASP)
  • عضو کارگروه ستاد سلول‌های بنیادی نهاد ریاست جمهوری
  • ترجمۀ کتاب Cancer Pain

محل فعالیت

 

Design and Programming by Medformed