برچسب: The most common joint pain and its cause

شایع ترین درد مفصل و علت آن

شایع ترین درد مفصل و علت آن

درد مفصل چیست؟ به طور کلی از نظر آناتومیک ارتباط بین استخوان ها را مفاصل ایجاد می کنند. مفاصل در حرکت موثرند و از حرکات حمایت می کنند. هرگونه آسیب به مفاصل در اثر بیماری یا حادثه می تواند در…