سردردهای مقاوم به درمان

در بیماران با سردرد که بررسی‌های کامل انجام شده و درمان داروئی نیز شروع شده است، لیکن پاسخ مناسب به درمان در این بیماران داده نشده است. استفاده از بلوک‌های عصبی می‌تواند در کنترل درد مؤثر باشد.

سردرد
هدر ساعات کاری