محرک‌های داخل نخاعی

محرک‌های نخاعی، برای بیمارانی که به واسطۀ جنگ، تصادف، صدمات ورزشی و غیره دچار صدمات نخاعی شده‌اند و دردهای مقاوم به درمان اندام تحتانی دارند، بسیار مؤثر است.
استفاده از محرک‌های نخاعی که در کلینیک درد راد استفاده می‌شود، برای کنترل درد این بیماران بسیار کمک‌کننده است.

پمپ‌های اینترتکال نخاعی
هدر ساعات کاری