تزریق شانه

صدمات وارد شده به عضلات شانه که منجربه پارگی عضلات می‌گردد، محدودیت حرکت مفاصل را ایجاد می‌کند، که اصطلاحا شانه منجمد می‌نامند. در افرادی که امکان جراحی وجود ندارد یا راضی به انجام جراحی نیستند، استفاده از تزریق‌های مفصل شانه جهت کاهش محدودیت فعالیتی مفاصل کمک‌کننده است.

شانه درد
هدر ساعات کاری