بلوک‌های عصبی

در بیماری‌های مختلف مانند؛
• زونا
• دردهای قفسه سینه پس از جراحی قلب باز
• درگیری‌های اعصاب سمپاتیک
• درگیری عضله پیریفورمیس و…
استفاده از بلوک‌های عصب تحت هدایت فلوروسکوپی یا سونوگرافی بسیار کمک‌کننده است.

بلوک‌های نخاعی
هدر ساعات کاری