تزریق اپیدورال

در بیماران با دیسک‌های ناحیۀ کمر یا گردن که به درمان‌های معمول پاسخ نداده‌اند، می‌توانند تحت درمان این روش قرار بگیرند.
در این روش، بیمار تحت هدایت تصویربرداری در فضای پشت دیسک قرار گرفته و تزریق انجام می‌شود. ممکن است در برخی بیماران نیاز به تکرار این روش جهت کنترل درد باشد.

اپیدورال
هدر ساعات کاری