دکتر روح الله نوریان

 • پزشک مشاور کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال‌
 • مدیر ورزش و ارتقاء سلامت سازمان نظام پزشکی کشور
 • عضو شورای سیاست‌گذاری آموزش و پژوهش‌ فدراسیون پزشکی ورزشی
 • سرپرست تیم پزشکی کاروان ایران در ‌مسابقات جهان در سال ۲۰۱۵
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رئیس سابق بخش پزشکی ورزشی‌ بیمارستان نورافشار

محل فعالیت

هدر ساعات کاری
دکتر نوریان
 • پزشک مشاور کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال‌
 • مدیر ورزش و ارتقاء سلامت سازمان نظام پزشکی کشور
 • عضو شورای سیاست‌گذاری آموزش و پژوهش‌ فدراسیون پزشکی ورزشی
 • سرپرست تیم پزشکی کاروان ایران در ‌مسابقات جهان در سال ۲۰۱۵
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رئیس سابق بخش پزشکی ورزشی‌ بیمارستان نورافشار

محل فعالیت

Design and Programming by Medformed