دکتر حمیدرضا سمیعی

  • متخصص انستزیولوژی از دانشگاه شهید بهشتی
  • فوق تخصص درد از دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو انجمن درد ایران
  • عضو انجمن جهانی درد امریکا (IASP)

محل فعالیت

هدر ساعات کاری
لوگو کلینیک راد
  • متخصص انستزیولوژی از دانشگاه شهید بهشتی
  • فوق تخصص درد از دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو انجمن درد ایران
  • عضو انجمن جهانی درد امریکا (IASP)

محل فعالیت

Design and Programming by Medformed