دکتر اکرام مرتضوی

  • پزشکی عمومی از دانشگاه آزاد تهران
  • متخصص بیهوشی از دانشگاه شهید بهشتی

محل فعالیت

هدر ساعات کاری
دکتر مرتضوی
  • پزشکی عمومی از دانشگاه آزاد تهران
  • متخصص بیهوشی از دانشگاه شهید بهشتی

محل فعالیت

Design and Programming by Medformed