دکتر اکرام مرتضوی

  • پزشكی عمومی از دانشگاه آزاد تهران
  • متخصص بيهوشی از دانشگاه شهيد بهشتی

محل فعالیت

هدر ساعات کاری
دکتر مرتضوی
  • پزشكی عمومی از دانشگاه آزاد تهران
  • متخصص بيهوشی از دانشگاه شهيد بهشتی

محل فعالیت

Design and Programming by Medformed